فروش ماهی قزل آلا در ایران – صادرات ماهی قزل آلا به عراق – صادرات ماهی قزل آلا به خاورمیانه

فروش ماهی قزل آلا در ایران و همچنین صادرات ماهی قزل آلا به عراق و صادرات ماهی قزل آلا به خاورمیانه توسط شرکت آراد قزل انجام می گیرد.

بررسی روند تغییرات ترکیبی  بر روی ماهی قزل آلا رنگین کمان:

روند تغییرات تدریجی ترکیبات فیله ماهی قزل آلای رنگین کمان در هر کدام از مواد تشکیل دهنده به صورت مشخص شده تعیین می گردد:

  • تغییرات اسید های چرب آزاد:

تغییرات حاصله در تحقیق نشان داد که در روند نگه داری تغییرات میزان ffa به صورت افزایشی بوده است. گفتنی است که در این تحقیق میزان ffa دارای نوسان و در نمونه برداری ها دارای اعداد متفاوتی بوده است. البته میزان ffa در روز ۱۲و ۱۵ رابطه معنادار تری را ارائه کرده بود(p>0.05).

در تحقیقات انجام شده گویای این است که میزان tvc روند تدریجی اش در روزهای اولی کند بود و بعد از گذشت چهار روز به صورت قابل ملموسی افزایش یافت. اما گفتن این نکته قابل اهمیت است که این روند افزایشی و تدریجی بار میکروبی کل تا روز ۱۲ ادامه داشت و از آن روز به بعد به صورت مشخص و معنا دارای در میزان tvc مشاهده نشد.

  • فیله ماهی قزل آلاارزیابی روند تدریجی تغییرات حسی در فیله ماهی قزل آلا رنگین کمان:

ارزیابی نتایج تحقیق در مورد ارزیابی حسی نمونه ها با سه داده بو، رنگ و بافت فیله ماهی قزل آلای رنگین کمان انجام گرفت.

 براساس این ارزیابی از این داده ها امتیاز بوی فیله در رو ششم به امتیاز ۶ رسید.در حالی که این امتیاز در روز هشتم همچنین امتیاز بافت در حدود روز ۵ به صورت محدود کننده رسید.

  • ارزیابی تغییرات تدریجی تیو بار بیوتیک اسید در فیله ماهی قزل آلای رنگین کمان:

در نتایحج بدست آمده از شاخص tba در طول دوره نگه داری به صورت مشخصی ۱۲ روند افزایشی داشت و پس از آن سیر کاهشی را تجربه کرد(p<0.01) و دیگر تغییری نکرد (p>.05). تغییرات tba در روزهای ۹ و ۱۸ تغییرات زیادی نداشت.

در ارزیابی تغییرات شاخص های tvb-n نیز همانند شاخصه های دیگر یک روند تغییر افزایشی را داشتیم. ولی میزان tvb-n در دوره های نمونه برداری با هم تفاوت داشت(p<.01). گفتنی است که میزان بار افزایش tvb-n  از روز ۶ به بعد اوج بیشتری را تجربه کرد.

تحلیل میزان تغییرات فیله ماهی قزل آلا در طول نگه داری:

در مورد روند  تغییرات اسید های چرب آزاد می توان گفت تغییرات تدریجی اسید های آزاد در فیله های قزل آلای رنگین کمان در طی دوره نگه داری در یخچال یک روند افزایشی بود. با انجام آزمایشات به این نتیجه رسیدیم که میزان ffa (اسید چرب آزاد)  در فیله اولیه ماهی قزل آلا رنگین کمان ۳۵/۱ درصد اسید اولئیک داشت.

این تحقیقات نشان دهنده فیله ماهی قزل آلا رنگین کمان نگه داری شده در یخ می باشد. گفتن این نکته خالی از لطف نیست که ماهی قزل آلا رنگین کمان جزو ماهیانی با چربی متوسط تا چرب می باشد.روند تشکیل اسید های چرب آزاد در فیله ماهی قزل آلا رنگین کمان بدین صورت است که آنزیم های لیپاز و فسفولیپاز در فیله ماهی، هیدرولیز می شوند و استر های اسیدهای چربی گلیسیرول کاتالیز می کند که منجر به تشکیل اسید های چرب آزاد می شود.

این نکته در مورد اسید های چرب آزاد ffa  گوشزد می شود که اسید های چرب آزاد سبب کاهش ارزش تغذیه ای گوشت نمی شود اما بیان می گردد که از اسید های چرب آزاد ffa به صورت مستقیم اثر منفی بر مزه و طعم فیله گوشت ماهی دارد به همچنین ذکر می شود کهffa تشدید کننده اکسیداسیون چربی ها در ماهی می باشد. یک اثر منفی دیگر از  ffa در بافت فیله ماهی قزل آلای رنگین کمان بدین صورت است که ffa ها با پروتئین های گوشت باعث سفتی بافت و کاهش قابلیت پذیرش آن از طرف مصرف کننده می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

ایمیل شما محفوظ خواهد ماند. موارد ضروری مشحص شده ند *

ارسال دیدگاه