فروش ماهی قزل آلا – وب سایت فروش ماهی قزل آلا صادراتی در ایران – فروشگاه اینترنتی ماهی قزل آلا

فروش ماهی قزل آلا ، وب سایت فروش ماهی قزل آلا صادراتی در ایران و فروشگاه اینترنتی ماهی قزل آلا توسط شرکت آراد قزل اداره می شود.همچنین میتوان جهت کسب اطلاعات بیشتر با مدیر فروش شرکت آراد قزل تماس گرفت و از قیمت ماهی قزل آلا با خبر شد.

د رادامه به مبحث تغییرات ترکیبی بر روی ماهی قزل آلا رنگین کمان می پردازیم.

همچنین نتایج این تحقیق نشان داد که در طی زمان نگهداری فیله ماهی قزل آلا رنگین کمان شاخص TVB تا سقف ۲ میلی گرم مالون آلدهید در کیلوگرم افزایش داشته است. عامل دیگری  که باعث ایجاد طعم و بوی نامطلوب  در ماهی می شود و همچنین منجر به کوتاه شدن زمان ماندگاری آن در فریز می گردد اکسیداسیون چربیها  مربوط به اکسید شدن اسید های چرب چند غیر اشبائی در عضلات ماهی است که منجر به بو و اثرات نامطلوب در فیله ماهی قزل آلا رنگین کمان می شود.

ماده دخیل دیگر در اکسیداسیون اولیه چربی ماهی قزل آلا رنگین کمان هیدرو پروکسید ها هستند که ترکیبات نا پایدار هستند ولی گفتنی است که در ایجاد طعم نامطلوب ماهی نقشی را ایجاد نمی کنند.

محصولات هیدرو پروکسیدها پس از شکستن ملکولی آن ها موادی همانند آلدهید ها، کتون ها، الکل ها، هیدورکربن ها ، استر ها، فوران ها و لاکتون ها دیده می شود.گفتی است که برای اندازه گیری میزان مالون آلدهید موجود در فیله ماهی قزل آلا می تواند از شاخص TVA استفاده شود.

که این مالون آلدهید محصول ثانویه اکسیداسیون اسید های چرب چند غیر اشباء است.گفتنی است که اعتبار سنجش این شاخص براساس واکنش های موجود تیوبار بیوریک اسید و آلدهید ها ست که باعث تشکیل آلکان ها رنگی شده که توسط اسپکترو فتومتر ها ایجاد می شود و موجب سنجش قرار می گیرد.

البته می توان گفت که میزان اوج تدریجی TVA در روز ۱۲ اتفاق افتاده و بعد از آن یک روند کاهش تدریجی TVA مشاهده شد.

تحقیقات نیز این نکته را اثبات کرد که میزان TVA طی دوره نگهداری و بعد از مدتی به صورت نزولی کاهش می یابد.

این عمل به دلیل واکنش بین مالون آلدهید و اسید های آمینه ماهی و گروه های کربنیک یا به صورت دیگر در واکنش با پروتئین میوزین حاصل می شود. مقدار شاخص محدود کننده TVA در حدود ۲-۱ میلی گرم آلون آلدهید در کیلو گرم می باشد منتها این رقم با قطعیت اعلام نشده است.

که این حد محدود کننده باعث بوجود آوردن بو و طعم نامطبوع در گوشت فیله ماهی قزل آلا می باشد. که این وضعیت در روز حدود ۶ به بعد ایجاد می شود. مواد تشکیل دهنده مجموعه باز های نیتروژنی فرار شامل تری- متیل آمین ، دی متیل آمین، آمونیاک و دیگر ترکیبات بازی نیتروژنی که موجب فساد از غذاهای دریایی است توام گردیده است.

در مورد تحلیل روند تدریجی TVB-N در فیله ماهی قزل آلا در طول مدت نگه داری می توان عنوان کرد که این ماده یک روند افزایشی را در روز های ابتدایی داشت که در روزهای اولیه با روندی کند و از روز ۶ به بعد به صورت شدید تری اتفاق می افتناد.

در اصل عامل اصلی این عمل در TVB-N باکتری های می باشند. گفتنی است که در روز های اولیه جمعیت باکتری های در روند یکسانی قرار دارند و با سرعت کمی این جمعیت افزایش پیدا می کنند و به سرعت این جمعیت اوج می گیرد، پس می توان نتیجه گرفت TVB-N بعد از روز های اولیه با سرعت به اوج خود رسید افزایش تعداد TVB-N در ماده غذایی فیله ماهی قزل آلا رنگین کمان باعث ایجاد کننده طعم نامطلوب و مشابه فساد می گردد.

بنابراین مقدار TVB-N یک قابلیت محدود کننده در طی طول ماندگاری ماهی می باشد. حداکثر میزان استاندارد و قابل قبول ماده TVB-N در فیله ماهی قزل آلا رنگین کمان ۲۵ میلی گرم در ۱۰۰ گرم فیله محاسبه شده است.

با عنوان کردن این حدود استانداردTVB-N در فیله ماهی قزل آلا رنگن کمان میتوان به این نتیجه رسید که این ماهی باید تا حدود ۶  روز مصرف شود.زیرا در این روز میزان TVB-N بین ۳/۲۳ میلی گرم در ۱۰۰ گرم فیله می رسد.

یکی از عوامل اصلی فساد مواد غذایی وجود میکروب ها در فیله ماهی قزل آلا می باشد. از بدترین باکتری های میکرو ارگانیسم در عامل فساد کننده در فیله ماهی قزل آلای رنگین کمان می توان به باکتری های گرم منفی گونه های سودوموناس اشاره کرد.

حدود بار میکروبی برای اولین بار در فیله ماهی قزل آلا رنگین کمان حدود ۵۴/۳ log تعیین شد و در نهایت به ۲/۸ رسید که در این حالت می توان گفت فیله ماهی کاملا فاسد شده بود.

میزان tvc مجاز نیز۶log بیان گردید که این محدوده در تحقیق ثابت شد در حدود ۶ روز به میزان حداکثرtvc مجاز می رسید. البته گفتنی است که مقدار اوج tvc تا قیل از روز ۱۲ بود و از روز ۱۲ تا آخر دوره میزان tvc تغییر آنچنانی پیدا نکرد.

این مشخصه اعداد اعلام شده برای نگه داری فیله ماهی قزل آلا رنگین کمان در دمای یخچال ۴ درجه سانتی گراد اعلام شده است.

گفتنی است که جمعیت میکروبی گوشت فیله ماهی قزل آلا رنگین کمان بیشتر از حدود ۸ log افزایش پیدا نمی کند و این شاخص به دلیل عامل های محدود کننده در فیله ماهی قزل آلای رنگین کمان می باشد. در این تحقیق بعد از ارزیابی های حسی فیله ماهی قزل آلا رنگین کمان نشان داد که بررسی این شاخصه در روز حدود ۶، ۷ و ۵ از نظر بو، رنگ و بافت فیله قابلیت مصرف را داراست . و همچنین در این ارزیابی در روز ۵ قابلیت پذیرش مصرف را داشت.

نهایت مصرف کنندگی فیله ماهی قزل آلا رنگین کمان از نظر ارزیابی های حسی و tvb-n در روز ۶ به حد نهایی مجاز خود می رسید. که این موضوع نشان دهنده میزان تاثیر گذاری بالای tvb-n بر روی بوی فیله ماهی قزل آلا رنگین کمان می باشد.

قابلیت مصرف کنندگی فیله ماهی قزل آلا رنگین کمان وابسته به آنالیز های شیمیایی و میکروبی داردو البته فاکتور های دیگر نیز رابطه معنادارای و هم بستگی بالا بر روی فیله ماهی قزل آلا رنگین کمان دارد که این امر به دلیل سرعت بالای فساد و تغییر شاخص های آندر فیله ماهی قزل آلا در دمای یخچال می باشد.

اما عنوان می شود که بیشتر هم بستگی مربوط به tvc و بعد از آن به tvb-n بود که این موضوع بیان کننده دقت بالای این فاکتور های برای تعیین کننده میزان ماندگاری فیله ماهی قزل آلا رنگین کمان می باشد.

تحلیل و نتیجه گیری کلی:

با انجام قرار گرفتن تمام تحقیقات ما به این نتیجه کلی دست پیدا می کنیم زمانی که ماندگاری فیله ماهی قزل آلا رنگین کمان از منظر تمام مواد و تشکیل دهنده آن در دمای یخچال ۴ درجه سانتی گراد حدود ۶  روز ارزیابی شد.

همچنین در این تحقیق به یک داده مهم دست پبدا می کنیم که یکی از شاخص های مناسب برای دست یابی به زمان ماندگاری و طول دوره نگه داری فیله ماهی قزل آلای رنگین کمان بار میکروبی کلی فیله می باشد.

فیله ماهی قزل آلاافزایش طول دوره نگه داری ماهی قزل آلا با فیلم کازئینات سدیم همراه با عصاره بذر چای:

در این تحقیق با فیلم های خوراکی کازئینو سدیم با غلطت .۰۵/ ، ۵/۱ و ۲ درصد عصاره بذر چای برای بالا بردن خاصیت نگه داری (افزوده شده) و به همین ترتیب این مواد بر روی خصوصیات فیزیکی، ضخامت، شفافیت و حلالیت در آب و قابلیت نفوذ آب و عوامل مکانیکی (مقاومت کششی وهمچنین بالا بردن سطح میکروبی و حسی فیله ماهی قزل آلا تلاش کرده است) که این تحقیقات در دمای یخچال صورت می گیرد.

برای این کار مواد گفته شده بر زیر میکروسکوپ الکترونی و بروری ساختارش تحقیقات انجام گرفته شد. در این تحقیق نشان داده شد که خاصیت فیزیکی و مکانیکی فیله ماهی قزل آلا رنگین کمان تحت تاثیر عصاره بذر چای قرار گرفت.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

ایمیل شما محفوظ خواهد ماند. موارد ضروری مشحص شده ند *

ارسال دیدگاه